ผู้เชี่ยวชาญ
การเพาะปลูก การแปรรูป
ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ เน้นการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม กาแฟ มังคุด ทุเรีย...
พิชาภพ เกตุทอง
เขตกรรม ลำไย
ประพัฒน์ จิตสม
ขยายพันธุ์ไม้ผล ลิ้นจี่ ลำไย
นิพัฒน์ สุขวิบูลย์
สรีระวิทยาลำไย การผสมพันธุ์และการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การอนุรักษ์ชื้อพันธุ์...
นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ ปฐพีวิทยา ลำไย
สุภาพร ชุมพงษ์
พันธุ์ โรค แมลง เขตกรรม สับปะรด
สมพร เหรียญรุ่งเรือง
แมลง เขตกรรม พันธุ์ สับปะรด
เสาวคนธ์ วิลเลี่ยมส์
เขตกรรม สรีรวิทยาสับปะรด ฝ้าย
สรัตนา เสนาะ
การจัดการธาตุอาหารในสับปะรด
[email protected]
พรพิมล อธิปัญญาคม
โรคพืช วิทยาไมโค การอารักขาพืช มังคุด สับปะรด ลำไย
ทวีศักดิ์ แสงอุดม
พันธุ์ เขตกรรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด
จารุวรรณ จาติเสถียร
เทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ สับปะรด
ศรินณา ชูธรรมธัช
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ข้าว
จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์
เขตกรรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ข้าว
ประคอง ภมร
งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว,เทคนิคการใช้เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
เขตกรรม ถั่วเขียว ,ข้าวโพดฝักสด ,ปรับปรุงพันธุ์ข้าว
นิทัศน์ กาญจนภา
ระบบการปลูกพืช , ข้าว ระบบเกษตร
จิระ อะสุรินทร์
ข้าว/ระบบเกษตรกรรม
บุญช่วย สงฆนาม
ข้าว-ถั่วเหลือง เครือข่ายเกษตรกร
พรทิพย์ แพงจันทร์
ข้าว-มันเทศ ข้าว-ถั่วลิสง
ยงศักดิ์ สุวรรณเสน
เขตกรรม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าว
สุปรานี มั่นหมาย
จุลินทรีย์ดิน ปฐพีวิทยา ข้าว
คมสัน นครศรี
วัชพืช การใช้ประโยชน์จากวัชพืช เขตกรรม ข้าว อ้อย
วิบูลย์ เทเพนทร์
เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวด้านข้าว ข้าวโพด
ทวีศักดิ์ แสงอุดม

พันธุ์ เขตกรรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด
พรพิมล อธิปัญญาคม
โรคพืช วิทยาไมโค การอารักขาพืช มังคุด สับปะรด ลำไย
ผศ.นพดล จรัสสัมฤทธิ์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
Acarology; Economic Entomology; โรคและแมลงศัตรูลำไย; คู่มือการจัดการสวนลำไยให้ได...
[email protected]
ผศ.ดร. กานดา หวังชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่...
[email protected]
ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลำไย
[email protected]