แผนที่แบ่งโดย : ข้อมูลรายจังหวัด
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ(-) คือพื้นที่เพาะปลูกจริง
การเก็บข้อมูลเมื่อ 15 ธันวาคม พศ. 2557
ที่มา สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ Zoning (ไร่): ข้าว
จังหวัด s1 s2 s3 N รวม
เชียงใหม่ 494,101
(223,460)
192,298
(72,052)
317,723
(116,301)
1,286,205
(37,302)
2,290,327
(449,115)
ลำพูน 126,724
(57,404)
100,014
(37,402)
91,395
(33,574)
516,947
(16,875)
835,080
(145,255)
ลำปาง 140,227
(86,574)
319,189
(206,989)
196,726
(106,068)
1,409,237
(126,278)
2,065,379
(525,909)
แม่ฮ่องสอน 14,348
(8,651)
13,872
(9,065)
39,332
(18,269)
207,466
(7,284)
275,018
(43,269)
พื้นที่ Zoning (ไร่): ลำไย
จังหวัด s1 s2 s3 N รวม
เชียงใหม่ 83,458
(50,245)
484,812
(166,068)
40,594
(1,378)
1,449,018
(97,549)
2,057,882
(315,240)
ลำพูน 73,543
(47,728)
218,105
(119,245)
18,922
(997)
609,253
(66,855)
919,823
(234,825)
ลำปาง 39,748
(1,129)
414,413
(9,277)
19,025
(-)
921,666
(7,658)
1,394,852
(18,064)
พื้นที่ Zoning (ไร่): สับปะรด
จังหวัด s1 s2 s3 N รวม
ลำปาง 5,606
(2,197)
26,270
(5,142)
45,230
(17,790)
53,366
(4,046)
130,472
(29,175)
พื้นที่ Zoning (ไร่): ข้าวโพด
จังหวัด s1 s2 s3 N รวม
เชียงใหม่ 117,080
(6,525)
228,535
(16,835)
296,969
(17,422)
765,157
(20,823)
1,407,741
(61,605)
ลำพูน 44,971
(7,218)
22,127
(2,814)
166,194
(34,294)
95,684
(3,207)
328,976
(47,533)
ลำปาง 321,191
(22,886)
369,086
(19,880)
464,122
(31,108)
631,552
(5,606)
1,785,951
(79,480)
แม่ฮ่องสอน 13,059
(306)
14,654
(383)
37,189
(1,051)
159,290
(4,683)
224,192
(6,423)
  •