บทความ

รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช

ความเชี่ยวชาญ : Acarology; Economic Entomology; โรคและแมลงศัตรูลำไย; คู่มือการจัดการสวนลำไยให้ได้คุณภาพ; Insects of Economic Importance in Thiland Eriophyid mite Damaging Garlic; ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ส้ม ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณอายุ)อีเมล : [email protected]โทรศัพท์ : 053-944027