บทความ

วิบูลย์ เทเพนทร์

ความเชี่ยวชาญ : เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวด้านข้าว ข้าวโพด ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โทรศัพท์ : 0-2940-5581