บทความ

คมสัน นครศรี

ความเชี่ยวชาญ : วัชพืช การใช้ประโยชน์จากวัชพืช เขตกรรม ข้าว อ้อย ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชโทรศัพท์ : 0-2579-5583 ต่อ 249