บทความ

สุปรานี มั่นหมาย

ความเชี่ยวชาญ : จุลินทรีย์ดิน ปฐพีวิทยา ข้าว ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โทรศัพท์ : 0-2579-3577-8ต่อ267