บทความ

ยงศักดิ์ สุวรรณเสน

ความเชี่ยวชาญ : เขตกรรม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าว ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สังกัด : กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ : 0-5672-1507