บทความ

พรทิพย์ แพงจันทร์

ความเชี่ยวชาญ : ข้าว-มันเทศ ข้าว-ถั่วลิสง ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิชาการ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-203500, 203504