บทความ

บุญช่วย สงฆนาม

ความเชี่ยวชาญ : ข้าว-ถั่วเหลือง เครือข่ายเกษตรกร ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิชาการ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-203500, 203504