บทความ

นิทัศน์ กาญจนภา

ความเชี่ยวชาญ : ระบบการปลูกพืช , ข้าว ระบบเกษตร ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ : 0-5641-3044-5