บทความ

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง

ความเชี่ยวชาญ : เขตกรรม ถั่วเขียว ,ข้าวโพดฝักสด ,ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จังหวัดชัยนาท. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ : 0-5640-5080-1