บทความ

ประคอง ภมร

ความเชี่ยวชาญ : งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว,เทคนิคการใช้เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน สังกัด : กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง จังหวัดระยอง.. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : 0-3869-2108