บทความ

จารุวรรณ จาติเสถียร

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ สับปะรด ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง สังกัด : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2940-7421ต่อ207