บทความ

ทวีศักดิ์ แสงอุดม

ความเชี่ยวชาญ : พันธุ์ เขตกรรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน โทรศัพท์ : 0-2940-5484-5ต่อ299