บทความ

พรพิมล อธิปัญญาคม

ความเชี่ยวชาญ : โรคพืช วิทยาไมโค การอารักขาพืช มังคุด สับปะรด ลำไย ตำแหน่ง : นักวิชาการโรคพืช ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทรศัพท์ : 0-2579-5583 ต่อ 249