บทความ

สรัตนา เสนาะ

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการธาตุอาหารในสับปะรด ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สังกัด : กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 0-2579-3577-8ต่อ267