บทความ

เสาวคนธ์ วิลเลี่ยมส์

ความเชี่ยวชาญ : เขตกรรม สรีรวิทยาสับปะรด ฝ้าย ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการสังกัด : กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ : 0-3259-4068