บทความ

สมพร เหรียญรุ่งเรือง

ความเชี่ยวชาญ : แมลง เขตกรรม พันธุ์ สับปะรด ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ : 0-5653-7415