บทความ

สุภาพร ชุมพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : พันธุ์ โรค แมลง เขตกรรม สับปะรด ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการสังกัด : กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร. สถาบันวิจัยพืชสวน โทรศัพท์ : 0-7755-6073-4