บทความ

นันทรัตน์ ศุภกำเนิด

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ ปฐพีวิทยา ลำไย ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน โทรศัพท์ : 0-2940-5484-5ต่อ299