บทความ

นิพัฒน์ สุขวิบูลย์

ความเชี่ยวชาญ : สรีระวิทยาลำไย การผสมพันธุ์และการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การอนุรักษ์ชื้อพันธุ์ไม้ผล ลิ้นจี่ ลำใย ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สถาบันวิจัยพืชสวน โทรศัพท์ : 0-5371-4023, 0-5371-5200