บทความ

พิชาภพ เกตุทอง

ความเชี่ยวชาญ : เขตกรรม ลำไย ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิชาการ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 0-5531-1305