บทความ

ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพ เน้นการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม กาแฟ มังคุด ทุเรียน ลำไย ปาล์มน้ำมัน ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ : 0-4324-6669