บทความ

การอาศัยอยู่ของ Azospirillum brasilense บริเวณราก และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว