บทความ

ผลของการใช้ Methyl jasmonate ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย : รายงานวิจัย