บทความ

การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย