บทความ

ลักษณะทางกายภาพของเปลือกสับปะรดหมัก และการย่อยได้ของโภชนะโดยใช้กระเพาะหมักเทียม : รายงานผลการศึกษารายวิชา สศ 698 การค้นคว้าอิสระ