บทความ

ลักษณะสำคัญของเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวในสับปะรด : รายงานการวิจัย