บทความ

การตอบสนองของกิ่งตอนลำไยพันธุ์อีดอต่ออาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จากเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน