บทความ

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มามารถละลายฟอสเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานผลการวิจัย