บทความ

การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและการติดผลลำไยพันธุ์อีดอนอกฤดูในพื้นที่ลุ่ม