บทความ

การศึกษาผลของการใช้เชื้อราอาบัสคูล่าไมคอร์ไรซานและพีจีพาอาร์ (PGPR) ต่อการดึงดูธาตุอาหาร การเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไย : รายงานผลการวิจัย