บทความ

การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคการเกษตร: กรณีศึกษาลำไย : รายงานผลการวิจัย