บทความ

ผลตกค้างในดินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเกษตร ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในสวนลำไย