บทความ

การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์ดอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้อายุผลและปริมาณความร้อนสะสม