บทความ

การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพื่อการส่งออกโดยการหอช่อผล