บทความ

กระบวนการตัดสินใจซื้อลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่