บทความ

การศึกษาภาวะที่เหมาะสมของชุดหมุนเวียนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์แบบบังคับแนวตั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรมผลลำไยสุก