บทความ

กระบวนการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร: รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้