บทความ

ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขหนี้ค้างชำระของเกษตรกร ผู้ปลูกลำไยที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาป่าซาง จังหวัดลำพูน