บทความ

การบริหารต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยใช้วิธีการตัดแต่งกิ่ง ของเกษตรกรตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน : รายงานการวิจัย