บทความ

การใช้ลำไยอบแห้งที่หมดอายุในการผลิตสารเคมีเพื่อการค้า : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์