บทความ

การจัดการกลุ่มของเกษตรกรลำไยนอกฤดูกาลโดยใช้ วิธีการตัดแต่งกิ่ง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน : รายงานการวิจัย