บทความ

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ปลูกลำไยโดยการใช้ค่าดัชนีพื้นที่ใบ : รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้