บทความ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเก็บรักษาลำไยอบแห้ง : รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้