บทความ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อลำไยแช่อิ่มอบแห้งและการนำไปใช้ประโยชน์ : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้