บทความ

กระบวนการจัดการความรู้ในการผลิตลำไยนอกฤดูกาลด้วยวิธีการตัดแต่งของเกษตรกร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน : รายงานการวิจัย