บทความ

การสกัดสีธรรมชาติเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์จากลำไย : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้