บทความ

การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย : รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้