บทความ

การประเมินผลการใช้งานวิจัยเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่